สมัครเรียน

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ 1, 2 และ 3

S__29835357_edited.jpg
S__29835334_edited.jpg
S__29835323_edited.jpg

         

         ด้วยทางโรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีระเบียบการรับสมัคร ดังนี้

 1. รับสมัครนักเรียนอายุ 3 ปี ถึง 6 ปี โดยจะจัดชั้นเรียนตามอายุและความพร้อมของนักเรียน (เฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนต้องผ่านการเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มาแล้ว)

 2. กำหนดการรับสมัคร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 -17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 3. หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร คือ ใบเกิดฉบับจริง

 4. ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาในวันที่สมัครเรียนด้วย                

 

         โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านพัฒนาการและด้านวิชาการ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก รวมทั้งการสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ การส่งเสริมให้นักเรียน “อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น” เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่โลกแห่งเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความเป็นไทยต่อไป

 

         หากผู้ปกครองท่านใดสนใจจะให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียน กรุณาสมัครได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ขอบคุณค่ะ