top of page

สมัครเรียน

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ 1, 2 และ 3

S__29835357_edited.jpg
S__29835334_edited.jpg
S__29835323_edited.jpg

     โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เข้าเรียนในห้องเรียนหลักสูตรภาษาไทย และระดับชั้นอนุบาล 1-2 เข้าเรียนห้องเรียนหลักสูตร Mini English Program (MEP) โดยโรงเรียนได้ทำการเปิดห้องเรียน Mini English Program (MEP) ขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นโดยครูเจ้าของภาษาโดยตรงในราคาย่อมเยา โดยทั้งห้องเรียนหลักสูตรภาษาไทยและห้องเรียน MEP เน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะด้านสติปัญญา พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน นอกเหนือไปจากนั้น โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สนับสนุนนักเรียนกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดองค์ความรู้สู่โลกภายนอกได้ โดยมีระเบียบการรับสมัคร ดังนี้

       1. ห้องเรียนหลักสูตรภาษาไทยรับสมัครนักเรียนอายุ 3 ปี ถึง 6 ปี โดยจะจัดชั้นเรียนตามอายุและความพร้อมของนักเรียน (เฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนต้องผ่านการเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มาแล้ว)

        2. ห้องเรียนหลักสูตร Mini English Program รับสมัครนักเรียนอายุ 3 ปี ถึง 4 ปี (ระดับชั้นอนุบาล 1-2)

       3. กำหนดรับสมัคร วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        4. หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร คือ ใบเกิดฉบับจริง

        5. กรุณานำเด็กมาด้วยในวันที่สมัครเรียนเพื่อรับการประเมินความพร้อมเบื้องต้น

     ทั้งนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ การส่งเสริมให้นักเรียนของเรา “อ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น” เพื่อให้นักเรียนของเรามีความพร้อมก้าวสู่โลกแห่งเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความเป็นไทยต่อไป หากผู้ปกครองท่านใดสนใจจะให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียน กรุณาสมัครได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-427-2402

bottom of page