top of page

ความเป็นมา

ของโรงเรียน

เตรียมความพร้อมไปสู่โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พ.ศ.2516

     หลังจากที่โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกประถมและมัธยมได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 โดยนายอนันต์ภาณุรัตน์ เป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนได้รับการตอบรับจากผู้ปกรองและนักเรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงได้มีการเรียกร้องให้โรงเรียนเปิดแผนกอนุบาลเพื่อรองรับความต้องการของเด็กปฐมวัย และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านผู้ก่อตั้งจึงได้เริ่มเปิดแผนกอนุบาลเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2516 ในพื้นที่เดียวกับแผนกประถมและมัธยม โดยมีคุณครูฉวีวรรณ ทาสีทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มาจนถึงปัจจุบัน

     ภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี แผนกอนุบาลได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ปกครองและนักเรียนทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนที่ห่างไกล ทำให้สถานที่เดิมไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของจำนวนนักเรียน ทางแผนกอนุบาลจึงได้ย้ายมาก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ติดถนนประชาอุทิศฝั่งตรงข้ามกับแผนกประถมและมัธยมในปี พ.ศ.2521 ทำให้มีความเป็นเอกเทศ สถานที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม อาคารเรียนสวยสง่า มีสนามหญ้าไว้ให้นักเรียนวิ่งเล่นอย่างเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

       

ปัจจุบัน

     โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ได้ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในปัจจุบันมีอาคารเรียน 3 หลัง มีห้องเรียนที่สะอาด ปลอดโปร่งและปลอดภัย มีอาคารประกอบต่างๆ ได้แก่ โรงอาหาร โรงครัว ตึกนอน ศาลาพักผ่อน สนามหญ้า และสนามเด็กเล่น บรรยาการร่มรื่น ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านตนเอง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของครูใหญ่ ครูประจำชั้น และครูพี่เลี้ยงทุกคน สมดังเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่จะสร้างเยาวชนให้มีความฉลาดรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เตรียมความพร้อมไปสู่โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่บนพื้นฐานของความเป็นไทยต่อไป

bottom of page