top of page

ด้านสุขภาพอนามัย

บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก
สำหรับเด็กปฐมวัย

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ร่วมกับโรงพยาบาลนครธนจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนที่สนใจ และให้ความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขในการหยอดวัคซีนโปลิโอกับนักเรียนทุกคนเป็นประจำทุกปีการศึกษา

บริการประกันอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน มอบความคุ้มครอง 24 ชม. ทั้งในและนอกสถานศึกษา นักเรียนสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สุขภาพอนามัย

ห้องดนตรี

เริ่มต้นตั้งแต่อนุบาล 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งเสียงดนตรี ทั้งดนตรีไทย นาฏศิลป์ และดนตรีสากล ร่วมทังการฝึกฝนใช้เครื่องดนตรีต่างๆทั้งไทยและสากล เน้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ

bottom of page