top of page
หลักสูตร หลัก

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตร l หลักสูตรสถานศึกษา l หลักสูตรภาคปิดเทอม

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตร
ที่หนึ่งด้านพัฒนาการ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านกระบวนความคิด การเรียนรู้โลกรอบตัว และการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ

   เด็กในช่วงแรกเกิดจนถึง7ปี จะมีพัฒนาการทางสมองเพิ่มขึ้นได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ สังเกตได้จากการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆของเด็กที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การสื่อสารกับคนรอบข้าง การพัฒนาการใช้อวัยวะและกล้ามเนื้อต่างๆ การจัดการกับอารมณ์ การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น จากทฤษฎีเหล่านี้จึงนำมาเป็นพื้นฐานในการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการครอบคลุมทุกสาระวิชาที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี และศิลปะ 

จุดมุ่งหมาย

สำหรับนักเรียนทุกคน

พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

หลักสูตรบูรณาการเน้นสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

วิชาการ & ไอคิว

รอบรู้ด้านวิชาการ ไหวพริบ เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและไอที

กล้าแสดงออก

เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อันอบอุ่น คิดบวก และปลอดภัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆกล้าคิด กล้าปฏิบัติ และกล้าแสดงออก

การคิดนอกกรอบ

สนับสนุนกระบวนการคิดแบบนักวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยการพลิกแพลง ดัดแปลง และกล้าที่จะทดลองวิธีใหม่ๆ

คุณธรรม & จริยธรรม

บุคลากรได้รับการอบรมอย่างเข้มงวดเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไทยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย 

ภาษาอังกฤษแบบ phonics

ทดแทนการสอนแบบการท่องจำด้วยการสอนแบบเลียนเสียง phonics โดยคุณครูเจ้าของภาษาผู้มากประสบการณ์

ห้องเรียนพิเศษ

เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับประสบการณ์การเรียนรู้รายวัน

ห้องภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่ห้องภาษาอังกฤษโดย Teacher Judith กับการสอนแบบการเลียนเสียงหรือ phonics มาสอนควบคู่กับการจดจำคำศัพท์ ข้อดีของการสอนแบบ phonics คือ เด็กๆจะอ่านคำภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นด้วยสำเนียงของเจ้าของภาษา ห้องเรียนของคุณครูจูดิธนั้นยังเต็มไปด้วยสีสันและเสียงเพลง เน้นการฟัง พูด ออกเสียง และกล้าแสดงออก

ห้องดนตรี

เริ่มต้นตั้งแต่อนุบาล 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งเสียงดนตรี ทั้งดนตรีไทย นาฏศิลป์ และดนตรีสากล ร่วมทังการฝึกฝนใช้เครื่องดนตรีต่างๆทั้งไทยและสากล เน้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ

ห้องคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้เป็นแบบบูรณาการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนหลักในรูปแบบดิจิตอล อัตราส่วนระหว่างนักเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 2:1 

ห้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

สิ่งที่ทางโรงเรียนเน้นไม่น้อยไปกว่าวิชาการและไอคิวคือพัฒนาการทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ห้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้นประกอบไปด้วยเครื่องเล่นออกกำลังกายมากมาย อาทิเช่น บ่อบอล อุโมงค์ตัวหนอน สะพานโค้ง และบล็อกโฟม พื้นยางเสริมความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย

ห้องศิลปะ

ณ ห้องศิลปะ นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม และด้วยพื้นที่อันกว้างขวางบวกกับอุปกรณ์ที่เพรียบพร้อม นักเรียนสามารถโฟกัสกับการปั้นแต่งผลงานศิลปะได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวเปรอะเปื้อน

ห้องสมุด

ห้องสมุดของโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาลนั้นเต็มด้วยหนังสือที่น่าสนใจมากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายของโรงเรียนซึ่งเน้นให้นักเรียนรักการอ่านและเรียนรู้การใช้ห้องสมุดอย่างมีระบบ

ห้องมัลติมีเดีย

บรรยากาศคล้ายโรงหนังทำให้ห้องมัลติมีเดียเป็นที่สุดของความโปรดปรานของนักเรียนหลายๆคน ณ ห้องนี้นักเรียนจะได้ชมวิดีโอสื่อการสอน อาทิเช่น นิทาน เพลง และสารคดีต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสอดแทรกความรู้ผ่านการรับชมภาพ แสง สี เสียง

bottom of page