top of page

ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
Mini English Program (MEP)

Mini English Program (MEP)

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 เข้าศึกษาในโปรแกรมห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับคุณครูเจ้าของภาษา (Mini English Program) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

S__3964931_0_edited.jpg

การเรียนภาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรงตั้งแต่ระดับอนุบาลมีความสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก เนื่องจากเด็กปฐมวัยเรียนรู้ภาษาจากการซึมซับผ่านการพูดคุยกับผู้ใหญ่แทนการท่องจำคำศัพท์และรูปประโยค หากเด็กวัยนี้ได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรงเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่ดียิ่งขึ้น เพราะสมองได้รับการฝึกพูด ฟัง แปลความหมาย และฝึกฝนการใช้หลักไวยากรณ์กับเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเด็ก 2 ภาษา (Bilingual) เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย กล้าแสดงออก และมีทักษะทางสังคมที่ดี 
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้ดำเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอนขึ้นในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์ในการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุตรหลาน

วัตถุประสงค์โปรแกรมห้องเรียน MEP

S__3964938.jpg

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

S__3964935_edited.jpg

ส่งเสริมความกล้าแสดงออก

และทักษะทางสังคมที่ดี

S__3964939.jpg

เตรียมความพร้อมนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในโครงการห้องเรียน 2 ภาษา ในระดับประถมศึกษา

รายละเอียดโปรแกรมห้องเรียน MEP

    โปรแกรมห้องเรียน MEP ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยยึดตามหลักปรัชญาและแนวทางของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมดุล ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยนักเรียนในห้องเรียน MEP จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 4-5 คาบ (คาบละ 50 นาที) ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน เน้นทักษะการฟัง การพูด และการอ่านแบบ Phonics โดยจำกัดจำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน (คุณครูประจำชั้นคนไทยจะเสริมทักษะการเขียนให้ในระดับอนุบาล 2-3) 

Highlight โปรแกรมห้องเรียน MEP

หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ และจอภาพขนาด 120 นิ้ว

สื่อสารสนเทศและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอนและ Internet

สอบถามค่าเล่าเรียนโปรแกรมห้องเรียน MEP และรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-427-2402

bottom of page