top of page

เตรียมความพร้อมไปสู่โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่บนพื้นฐานของความเป็นไทย

สารจาก

ผู้บริหาร

สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่าน

     "เมื่อลูกรักกำลังย่างเข้าสู่วัยเรียน พ่อแม่ทุกคนมักจะให้ความสำคัญกับการพิจารณาเลือกสรรโรงเรียนแห่งแรกให้กับลูกเพราะเป็นถือว่าพื้นฐานสำคัญในการกำหนดอนาคตของลูกว่าจะเติบโตไปในทิศทางใด โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาลจึงได้คำนึงถึงเรื่องนี้และได้กำหนดปณิธาน (ปรัชญาและคำขวัญ) ของโรงเรียนไว้ดังนี้

"พัฒนาการดี  มีจรรยา  ไฝ่หาคุณธรรม"

"เลี้ยงดู ฟูมฟัก ให้ความรัก และความรู้"

 "มารยาทเด่น เน้นจรรยา รักษาความเป็นไทย"

     โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี คุณครูทุกคนนอกจากจะตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนแล้ว ยังมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นเสมือนเป็นบุตรหลานของคุณครู ทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและอบอุ่นเมื่อมาโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงหวังว่าท่านผู้ปกครองจะได้สบายใจว่าทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีสมกับที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทางโรงเรียนดูแลอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่าน"

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นางฉวีวรรณ ทาสีทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนอนุบาล

(พ.ศ.2516 - ปัจจุบัน)

bottom of page