top of page

เตรียมความพร้อมไปสู่โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่บนพื้นฐานของความเป็นไทย

วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

     "โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล มุ่งมั่นเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญา

"พัฒนาการดี  มีจรรยา  ใฝ่หาคุณธรรม"

     เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยที่มีพัฒนาการในทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทางโรงเรียนคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคน จึงนำมาเป็นปัจจัยในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
    สิ่งที่ทางโรงเรียนมุ่งเน้นปลูกฝังไปพร้อมกับพัฒนาการของเด็ก คือ คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. พัฒนานักเรียนตามศักยภาพให้มีความรู้คู่คุณธรรมเน้นความเป็นไทย

3. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์

4. พัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ คอมพิวเตอร์ ให้ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่

5. ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณะมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

bottom of page