ด้านโภชนาการ

S__39641100_edited.jpg
S__39641096.jpg
IMG_8660_edited.jpg

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล จัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารทั้งหมด 3 มื้อต่อวัน ประกอบไปด้วยอาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างบ่าย ซึ่งอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนในทุก ๆ วัน จะประกอบไปด้วยสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ สีสันน่ารับประทาน และมีให้เลือกจากรายการอาหารมากกว่า 30 รายการ ในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับช่วงอายุวัยของนักเรียน โดยโรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิด มีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ดี และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

ตารางอาหารประจำเดือน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ห้องดนตรี

เริ่มต้นตั้งแต่อนุบาล 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งเสียงดนตรี ทั้งดนตรีไทย นาฏศิลป์ และดนตรีสากล ร่วมทังการฝึกฝนใช้เครื่องดนตรีต่างๆทั้งไทยและสากล เน้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ